The Clash – Joe Strummer interview

[Scroll down for an English translation of this interview with Joe Strummer. Today he would have been 63 years old.]

Utdrag ur ett samtal med Joe Strummer. Esso Motorhotell, Kungens Kurva, den 15 juni 1977. Klockan är 11.04.

Det mesta av punk-rocken är bara skit! Fruktansvärt. Det finns ju inte en enda vettig tanke bakom allt oväsendet

Men det finns undantag – Clash, Buzzcocks och kanske några till. Det här med sammanhållningen bland punk-grupperna är en myt. Vi bara skäller på varandra.

Man tål ju inte vad som helst. Vi hade Jam med på vår turné och så mitt i alltihopa så ställer dom sig upp och säger att dom gillar drottningen och att dom tänker rösta konservativt i nästa val! Såna idioter!

Dom är för unga…och alldeles för okunniga. Dessutom ville dom inte vara med och ekonomiskt stödja dom grupper på turnén som saknade skivkontrakt!

Skitstövlar!

Joe StrummerJag har inte varit så arg sedan nån kallade oss fascister. När det är precis tvärtom! Vi är kanske politiskt naiva, men när vi ser saker i samhället som är åt helvete fel så gör vi låtar om det. Vi försöker avslöja lögnerna i vårt samhälle och fascismen är den största av dom alla.

Att sedan en del i vår publik hänger på sig nazi-symboler för att det är bästa sättet att reta gallfeber på sina föräldrar och borgarbrackorna på stan, det är nåt helt annat. Det är bara ett sista desperat försök att provocera, att skapa något av självkänsla gentemot det samhälle som inte gjort annat än trampat på dom! Det är kanske naivt, men det är inte fascism…

Era s k “punks” här i Sverige är föresten inget annat än löjliga, när dom gör sitt bästa för att apa efter dom bilder dom sett i kvällstidningarnas skandalreportage. Här har det ingen förankring, ni kan egentligen inte förstå vad det handlar om. Jo, ni kanske kan förstå, men knappast känna.

Ni har inte samma utslagningsmekanismer här, åtminstone är dom ännu inte så fruktansvärt effektiva som i England

Vi tror inte på “rörelser” eller “partier”. Så fort folk börjar tala om för en vad man ska och inte ska göra, så slutar alla att tänka och det är det farligaste som finns! Vi uppmanar vår publik att studera – och då menar jag samhället omkring dom och inte några skolböcker – för utan dom kunskaperna kan dom inte förändra sin situation.

Själv hoppade jag för länge sen av min college-karriär. Istället livnärde jag mig på att spela på tunnelbanestationer och gator i London. Jag växte upp med Stones och R&B-musiken blev den naturliga uttrycksformen.

Att jag började spela mer målmedvetet och att jag bildade gruppen 101’ers var i mycket en reaktion mot den fruktansvärda musik som spelades på radio.

Bara Yes och löjeväckande figurer som Rod Stewart!

The 101ers 101’ers upplöstes efter en enda platta, därför att jag vid det laget plöjt igenom alla jävla R&B-plattor och kommit underfund med att det ju egentligen inte var min musik. Den tillhörde dom svarta bröderna.

Så såg jag Sex Pistols och förstod att man inte behövde vara världen främsta tekniker för att kunna spela. Det var en befrielse, för vid det laget var jag så nertryckt av dom andra i gruppen, som hela tiden höll mig tillbaka med orden “du kan ju inte spela”…

Om jag lyssnar på någon musik nuförtiden, så blir det reggae. För ordens skull och för det sätt dom använder orden, för ekots skull, för känslan…

CBS?, Ja, hade vi inte skrivit kontrakt med dom, så hade vi inte suttit här och pratat nu. Det är ju ingen mening med att göra musik som inte når ut!

Men man ska ha jävlit klart för sig att skivbolagen inte har några andra intressen än att tjäna pengar på vår musik. När vi inte längre drar in några stålar, så är vi inte användbara längre…

Man får försöka att använda sig av apparaten så länge det går. Se till att man hela tiden håller sig ett steg framför affärsmännen…

Svårigheten är naturligtvis att hela tiden vara ärlig mot sig själv och mot sin publik. Den dag mina låtar innehåller lögner, den dan är Clash slut…

LENNART PERSSON
Ursprungligen publicerad i Larm #6, 1977.
[Torpedopop 2004-10-06]

********************************************************************************

Excerpts from a conversation with Joe Strummer. Esso Motor Hotel, Kungens Kurva, June 15, 1977. The time is 11.04.

Most of the punk-rock is just crap! Horrible. There’s not a single sensible thought behind all the noise

But there are exceptions – the Clash, Buzzcocks and maybe a few more. This with cohesion amongst punk groups is a myth. We just bark at each other.

The ClashYou can’t take it all. We had the Jam with us on our tour and then in the middle of it all that they stand up and say they like the Queen and that they intend to vote Conservative in the next election! Such idiots!

They’re too young … and too ignorant. Moreover, they did not want to be with and financially support those groups in the tour which lacked a record deal!

Assholes!

I have not been so angry since somebody called us fascists. When it’s just the opposite!

We are perhaps politically naive, but when we see things in the community that is to hell wrong, we make songs about it. We seek to expose the lies of our society and fascism is the greatest of them all.

The fact that some in our audience hangs on the Nazi symbols because it is the best way to infuriate parents and the bourgeois downtown, it’s something completely different. It is only a last-ditch attempt to provoke, to make something from yourself feeling against the society which did no more than stepping on them! It is perhaps naive, but it is not fascism …

Your so-called “punks” here in Sweden are nothing more than ridiculous, when they do their best to imitate those images they have seen in tabloid scandal story. It has no roots, you can not really understand what it is about. Well, perhaps you can understand, but hardly know.

You do not have the same exclusion mechanisms here, at least they are not yet so terribly effective as in England …

We do not believe in “movements” or “parties”. As soon as people begin to tell you what to and not to do, so stop all thinking and it is the most dangerous thing there is! We encourage our audience to study – and I mean the society around them and not some school books – for without the knowledge they can not change their situation.

I quit my college career long ago. Instead I fed myself on to play at subway stations and streets in London. I grew up with the Stones and R & B music became the natural form of expression.

Joe StrummerI started to play more focused and I formed the group 101’ers which was very much a reaction to the horrible music that was played on the radio.

Only Yes and ridiculous characters like Rod Stewart!

101’ers disbanded after a single release because I had then plowed through all the fucking R & B records and found out that it’s not really my music. It belonged to the black brothers.

Then I saw the Sex Pistols and realized that you did not have to be world leading technician in order to play. It was a relief, because by then I was so depressed by the others in the group, who constantly kept me back with the words “you can not play ‘…

If I listen to any music nowadays, it will be reggae. For the lyrics and for the way they use words, for the echo, for the sense …

CBS?, Yes, if we had not signed a contract with them, we would not be sitting here talking now. There’s no point in making music that does not reach out!

But you must have damned clear that record companies do not have any interest other than that to make money on our music. When we no longer draw in any dough, then we’re not useful anymore …

You can try to use the device as long as possible. Make sure that you always keep one step in front of business men …

The difficulty of course is to always be honest with yourself and your audience. The day my songs contain lies, that day the Clash end …

Sign me up for PopDiggers newsletter!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.